Solid NederlandMissie en visie

Missie

Solid, on Solid Ground is een aanbieder op het gebied van de Jeugdzorg voor (gezinnen met) kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar, waaronder ook verlengde jeugdzorg 18+.
Wij zien het als onze missie om kinderen, jongeren en hun ouders de hulp en steun te bieden zodat ieder kind zich kan ontwikkelen en opgroeit in veiligheid.

Visie

Elk kind verdient perspectief en een veilig opvoedklimaat waarbinnen hij zich maximaal kan ontwikkelen. De professional van Solid heeft handelingsruimte om in samenwerking met ouders en het kind/de jongere dat te doen wat nodig is voor het gewenste resultaat. Er wordt gewerkt met een duidelijk geformuleerde hulpvraag, heldere doelen en plannen met termijnen, opgesteld in samenwerking met de jeugdige, het netwerk en eventuele partners (w.o. hulpverlening, scholen) zodat de zorg zo goed mogelijk wordt georganiseerd en de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en jongeren zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Bij de ondersteuning moedigt Solid de jeugdige, het gezin en zijn/haar netwerk aan tot het voeren van de regie en het nemen van verantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt aan eigen kracht van de jeugdige en het netwerk, waarmee tevens wordt aangestuurd op ondersteuning die zo kort mogelijk duurt maar zo lang als noodzakelijk. Solid zet in op een goede borging van de bereikte resultaten.